Spectra 1127

Инструкция за охранителна система “SP 1727”

I. Включване на системата под охрана:

1. Затворете всички зони на желаната група

2. При светещ светодиод „READY” набирате Вашия код

3. Зеления светодиод започва да мига и светва червения светодиод „ARM 1

4. Започва да тече изходното време в секунди

5. Напуска се обекта

II. Изключване на системата от охрана:

1. При влизане в обекта започва да тече входното време в секунди, набирте Вашия код

2. Червеният светодиод „ARM 1изгасва

3. Системата е изключена

III. Индикации на клавиатурата:

1. Светодиода „CLEAR” – изчиства грешен код и пак набирате Вашия код

2. Светодиода “AC” не свети – липсванапрежение 220V към системата

3. Светодиода „MEM” – памет на системата, свети при алармени събития. Натиска се бутона „МЕМ“, за да се изключи светлинната индикация.

IV. Смяна на потребителски код:

1. Натиснете бутон „ENTER”

2. Въведете Вашият главен код

3. Натиснете бутоните „0“ и „2“

4. Въведете новия код

5. Натиснете бутон „CLEAR” – за изход

ENTER > СТАР КОД > 0 2 > НОВ КОД > CLEAR

ЗАБЕЛЕЖКА

Преди да бъде включена системата за охрана трябва да се знае:

1. Всички прозорци да са затворени

2. Всички врати да са затворени, а външните заключени

3. Да няма в обекта животни / кучета, котки и др. /

4. Да няма в обекта външни лица